fbpx

Algemene Voorwaarden

Datum bijgewerkt: 02-06-2021

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en overeenkomst tussen Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy en een cliënt waarop Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2: Inspanning Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy

 1. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn, voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy kenbaar worden gemaakt. Zie ook artikel 6.2.
 3. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch aan Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy melden. Bij geen gehoor spreekt de cliënt de afmelding van de afspraak duidelijk in op de voicemail.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy 50% van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 3. Indien de cliënt tussen de 1 en 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 4. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy de gehele afspraak annuleren en 50% van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

Artikel 5: Betaling

 1. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten in de folder en op de website.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
 5. Als de betaling (bij hoge uitzondering) niet direct na afloop van de behandeling contant of per pin is voldaan, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy aangegeven bankrekeningnummer.
 6. Wanneer de betaling als bedoeld in lid 5 niet binnen de gestelde 14-dagen termijn is voldaan, behoudt Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen ofwel een volgende behandeling op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy beschikt over een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 2. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens over bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding e.d. Zie hiervoor ook artikel 2.2.
 3. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 7: Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen één week na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy.
 2. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy zal binnen vijf werkdagen inhoudelijk reageren.
 3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy contact opnemen met de leverancier c.q. fabrikant van het product. Afhankelijk van het door de leverancier c.q. fabrikant ingenomen standpunt, zal al dan niet het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal worden vergoed, zie artikel 8.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op geleden schade die niet volgens art. 7.3 of 7.4 opgelost kan worden, zal Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy zich inspannen de klacht op passende wijze op te lossen.
 6. Schoonheids- en Pedicurepraktijk Wendy is aangesloten bij ProVoet, de brancheorganisatie voor de pedicure, en bij de Anbos de brancheorganisatie voor de schoonheidsverzorging. In het uiterste geval kan ofwel de cliënt, ofwel Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy zich wenden tot De Geschillencommissie, voor zover de behandeling waarover het geschil is ontstaan betrekking heeft op een pedicurebehandeling of schoonheidsbehandeling. Meer informatie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl of telefonisch via 070-310 53 10.

Artikel 8: Garantie

 1. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandelingen en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien:
 3. de cliënt op de hoogte is gebracht door Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 4. de cliënt (ook) andere producten dan de door Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 6. de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.
 7. de cliënt de producten niet volgens het advies van Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy heeft gebruikt.
 8. de leverancier c.q. fabrikant van de producten standpunt inneemt dat geen garantie wordt verleend (zie art. 7.4).
 9. de cliënt tijdens de behandeling op de hoogte is gebracht indien en zodra de huid een mogelijke reactie geeft.
 10. de cliënt niet heeft voldaan aan art. 2.2 of indien door Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens over bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding e.d.

Artikel 9: Declareren

Afhankelijk van de zorgverzekeraar van de cliënt en de geldende polisvoorwaarden, worden een aantal behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

 1. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy.
 2. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van de zorgverzekeraar.
 5. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10: Beschadiging en diefstal

 1. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt en/of ontvreemd.
 2. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy meldt diefstal altijd bij de politie en doet waar zij dit nodig acht aangifte.

Artikel 11: Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. De salon is geen openbare ruimte. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy heeft te allen tijde het recht iemand de toegang tot de salon te ontzeggen.

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 13: Recht

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy, zonder dat iedere cliënt afzonderlijk hiervoor getekend hoeft te hebben.
 2. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08137035. Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel, of rechtstreeks bij Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy. Laatstgenoemde zal op eerste verzoek altijd de algemene voorwaarden aan de cliënt overhandigen.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst en/of ten tijde van de behandeling.
 4. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Webshop

 1. Een enkele keer komt het voor dat een product niet op voorraad is of tijdelijk een langere levertijd heeft bij de leverancier. In de meeste gevallen is het product binnen 4-5 werkdagen op voorraad bij Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy.
 2. Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy neemt alleen producten retour die ongeopend en ongebruikt zijn binnen 2 weken na levering volgens het herroepingsrecht. Producten die wel gebruikt of geopend zijn, kunnen niet retour worden genomen. Om gebruik te maken van dit recht neemt de koper contact op via info@salon-wendy.nl. Het verschuldigde orderbedrag wordt vervolgens binnen 14 dagen na aanmelding van het retourproduct teruggestort aan de klant, mits het product reeds in goede orde is terug gebracht door de klant.
 3. Om een product te ruilen neemt de klant contact op via info@salon-wendy.nl. Ook bij ruilen geldt dat het product ongeopend en ongebruikt binnen 2 weken na aankoop terug gebracht dient te worden.
 4. Bij de bestelprocedure vraagt Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy de klant om enkele persoonlijke gegevens. Deze informatie zijn nodig om de bestellingen snel en correct te kunnen verwerken.
 5. De ingevoerde gegevens worden opgenomen in het bestand van Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy. Dit bestand zal niet worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zal uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling.
 6. Klant dient betalingen (in de webshop) aan Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden te voldoen.. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 7. Indien de klant ondanks herhaald verzoek niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet (betalingstermijn is 14 dagen)komen de kosten die Schoonheids- en pedicurepraktijk Wendy maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de consument. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
Deel deze pagina op: